CAD DRAWING

FOR RECENT PROJECTS

?U ?I?M C?A CHÚNG TÔI

                                                                                                  Là m?t nhà s?n xu?t ánh sáng tùy ch?nh chuyên nghi?p,

                                                                   chúng t?i mu?n h?p tác v?i c?ng ty th??ng hi?u n?i ti?ng ?? cùng nhau ph?c v? JAKOLIGHTING.


+

GI?I THI?U V? JAKOLIGHTING


C?ng ty TNHH Thi?t b? ?i?n và ánh sáng Zhongshan Jako, nhà s?n xu?t chi?u sáng chuyên nghi?p ???c thành l?p n?m 1999 và chuyên v? ?èn ngh? thu?t tùy ch?nh phi tiêu chu?n cho hành lang c?a khách s?n và kh?ng gian r?ng l?n。

V?i nhà máy s?n xu?t 12000 mét vu?ng, h?n 200 nhan viên và 30 nhà thi?t k? giàu kinh nghi?m, c?ng ty có kh? n?ng m?nh m? ?? phát tri?n, s?n xu?t và cung c?p các s?n ph?m chi?u sáng ch?t l??ng cao cho khách hàng trong m?t th?i gian ng?n.

Jako Lighting ban ??u ???c thành l?p cho các s?n ph?m chi?u sáng OEM cho Home Depot, và ??i tên thành Zhongshan Jako Lighting & Electrical Electrical Co., Ltd. vào n?m 2008 ...


LASTEST NEWS

?? có tr?i nghi?m t?t h?n v? trình duy?t qua Internet

KHÁCH HÀNG C?A CHÚNG TÔI

Khách hàng c?a chúng t?i ? kh?p n?i trên th? gi?i. Bay gi?, chúng t?i cho khách hàng c?a chúng t?i ? ?ay:

Trung S?n Jako & Thi?t b? ?i?n Công ty TNHH

Email: davicao@gadgetcubed.com

M? b?u ?i?n / m? b?u ?i?n: 528478

Trang web: www.gadgetcubed.com

??a ch?: Khu c?ng nghi?p Yongxing, th? tr?n Henglan

?i?n tho?i: +86 186 1622 0900

Trung S?n, Qu?ng ??ng, Trung Qu?c

E-mail Xu?t kh?u2@jakolighting。com

WeChat / WhatsAPP: +8615656985556


                    

老葡京网投网站       

                


澳门真人博彩评级 UG老虎机 跑得快 台湾佬娱乐网 幸运老虎机